நாயக்கர்

"நாயக்கர்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

நாயக்கர்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Nāyakkar/

(பெயர்ச்சொல்) தலைவன்
வீரன்
தந்தை
அனைத்திலும் முதல்வன்
உயர்ந்தவன்

(பெயர்ச்சொல்) leader

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

நாயக்கர் + ஐநாயக்கரை
நாயக்கர் + ஆல்நாயக்கரால்
நாயக்கர் + ஓடுநாயக்கரோடு
நாயக்கர் + உடன்நாயக்கருடன்
நாயக்கர் + குநாயக்கருக்கு
நாயக்கர் + இல்நாயக்கரில்
நாயக்கர் + இருந்துநாயக்கரிலிருந்து
நாயக்கர் + அதுநாயக்கரது
நாயக்கர் + உடையநாயக்கருடைய
நாயக்கர் + இடம்நாயக்கரிடம்
நாயக்கர் + (இடம் + இருந்து)நாயக்கரிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

ந்+ஆ=நா
ய்+அ=
க்=க்
க்+அ=
ர்=ர்

நாயக்கர் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.