நயனம்

"நயனம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

இச்சொல் பிறமொழியிலிருந்து வந்து பயன்பாட்டில் உள்ளது. இதை பயன்படுத்துவதை தவிர்த்து. இதற்கு இணையான தமிழ்ச்சொல் கீழே உள்ளது. அதை பயன்படுத்துங்கள்.

நயனம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Nayaṉam/

(பெயர்ச்சொல்) கண்

(பெயர்ச்சொல்) Eye

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

நயனம் + ஐநயனத்தை
நயனம் + ஆல்நயனத்தால்
நயனம் + ஓடுநயனத்தோடு
நயனம் + உடன்நயனத்துடன்
நயனம் + குநயனத்துக்கு
நயனம் + இல்நயனத்தில்
நயனம் + இருந்துநயனத்திலிருந்து
நயனம் + அதுநயனத்தது
நயனம் + உடையநயனத்துடைய
நயனம் + இடம்நயனத்திடம்
நயனம் + (இடம் + இருந்து)நயனத்திடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

ந்+அ=
ய்+அ=
ன்+அ=
ம்=ம்

நயனம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.