நந்து

"நந்து" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

நந்து

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Nantu/

(வினைச்சொல்) நந்துதல்;
ஆக்கம்
வளர்தல்,தழைத்தல்,விளங்குதல் என்ற பொருளும் உண்டு
அவிதல்,மறைதல், கெடுதல் என்றும் பொருள் உண்டு.

மெய் உயிர் இயைவு

ந்+அ=
ந்=ந்
த்+உ=து

நந்து என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.