நடுவன்

"நடுவன்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

நடுவன்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Naṭuvaṉ/

நடுநிலையை வளங்கக்கூடியவன்
இயமன்
நீதிபதி
நியாயாதிபதி

மெய் உயிர் இயைவு

ந்+அ=
ட்+உ=டு
வ்+அ=
ன்=ன்

நடுவன் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.