தோறும்

"தோறும்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

தோறும்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Tōṟum/

ஒவ்வொன்றும்
ஒவ்வொருபொழுதும் என்ற பொருளில் வரும் இடைச்சொல். காண்டோறும் பேசுந்தோறும் (திருவாச
10
3).

Each
every
whenever
a distributive suffix

மெய் உயிர் இயைவு

த்+ஓ=தோ
ற்+உ=று
ம்=ம்

தோறும் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.