தோணி

"தோணி" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

தோணி

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Tōṇi/

(பெயர்ச்சொல்) நீரில் மிதந்து செல்லக்கூடிய மரங்களால் அமைக்கபட்ட தோணி.

தொடர்புள்ளவை

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

தோணி + ஐதோணியை
தோணி + ஆல்தோணியால்
தோணி + ஓடுதோணியோடு
தோணி + உடன்தோணியுடன்
தோணி + குதோணிக்கு
தோணி + இல்தோணியில்
தோணி + இருந்துதோணியிலிருந்து
தோணி + அதுதோணியது
தோணி + உடையதோணியுடைய
தோணி + இடம்தோணியிடம்
தோணி + (இடம் + இருந்து)தோணியிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

த்+ஓ=தோ
ண்+இ=ணி

தோணி என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.