துவர்நீர்

"துவர்நீர்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

துவர்நீர்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Tuvarnīr/

(பெயர்ச்சொல்) துவர்ப்புத்திராவகம்

(பெயர்ச்சொல்) Astringent lotion

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

துவர்நீர் + ஐதுவர்நீரை
துவர்நீர் + ஆல்துவர்நீரால்
துவர்நீர் + ஓடுதுவர்நீரோடு
துவர்நீர் + உடன்துவர்நீருடன்
துவர்நீர் + குதுவர்நீருக்கு
துவர்நீர் + இல்துவர்நீரில்
துவர்நீர் + இருந்துதுவர்நீரிலிருந்து
துவர்நீர் + அதுதுவர்நீரது
துவர்நீர் + உடையதுவர்நீருடைய
துவர்நீர் + இடம்துவர்நீரிடம்
துவர்நீர் + (இடம் + இருந்து)துவர்நீரிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

த்+உ=து
வ்+அ=
ர்=ர்
ந்+ஈ=நீ
ர்=ர்

துவர்நீர் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.