துலத்தாது

"துலத்தாது" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

துலத்தாது

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Tulattātu/

நிலப்பனை. (சங்.அக.)

A plant common in sandy tracts

மெய் உயிர் இயைவு

த்+உ=து
ல்+அ=
த்=த்
த்+ஆ=தா
த்+உ=து

துலத்தாது என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.