துறந்தோர்

"துறந்தோர்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

துறந்தோர்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Tuṟantōr/

துறந்தார். துறந்தோர் தம்முன் றுறவி யெய்தவும் (சிவப்
27
95)

மெய் உயிர் இயைவு

த்+உ=து
ற்+அ=
ந்=ந்
த்+ஓ=தோ
ர்=ர்

துறந்தோர் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.