தீவினை

"தீவினை" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

தீவினை

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Tīviṉai/

(பெயர்ச்சொல்) தீவினைப்பயன்(தீவினை). பகைபாவ மச்சம் பழி (குறள், 146).
தீச்செயல்.(சூடா.)
நரகம். (பிங்.)
இரக்கக்குறிப்பு. அவள் மிக ஏழை: பாவம்!

(பெயர்ச்சொல்) Accumulated result of sinful actions
Sinful act, crime
Hell
(int.) An exclamation of pity
sin

தமிழ் களஞ்சியம்

 • திருக்குறள் » அறத்துப்பால் » இல்லறவியல் » தீவினையச்சம்
 • நாலடியார் » அறத்துப்பால் » தீவினையச்சம்
 • வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

  தீவினை + ஐதீவினையை
  தீவினை + ஆல்தீவினையால்
  தீவினை + ஓடுதீவினையோடு
  தீவினை + உடன்தீவினையுடன்
  தீவினை + குதீவினைக்கு
  தீவினை + இல்தீவினையில்
  தீவினை + இருந்துதீவினையிலிருந்து
  தீவினை + அதுதீவினையது
  தீவினை + உடையதீவினையுடைய
  தீவினை + இடம்தீவினையிடம்
  தீவினை + (இடம் + இருந்து)தீவினையிடமிருந்து

  மெய் உயிர் இயைவு

  த்+ஈ=தீ
  வ்+இ=வி
  ன்+ஐ=னை

  தீவினை என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.