திமிலை

"திமிலை" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

திமிலை

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Timilai/

(பெயர்ச்சொல்) திமிலை என்பது தமிழர் இசைக்கருவிகளுள் ஒன்றாகும். இது மரத்தினால் செய்யப்பட்டு தோலினால் கட்டப்பட்ட தோற்கருவியாகும். இது பாணி எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

(பெயர்ச்சொல்) Thimila or paani
is an hour-glass shaped percussion instrument used in Kerala
South India

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

திமிலை + ஐதிமிலையை
திமிலை + ஆல்திமிலையால்
திமிலை + ஓடுதிமிலையோடு
திமிலை + உடன்திமிலையுடன்
திமிலை + குதிமிலைக்கு
திமிலை + இல்திமிலையில்
திமிலை + இருந்துதிமிலையிலிருந்து
திமிலை + அதுதிமிலையது
திமிலை + உடையதிமிலையுடைய
திமிலை + இடம்திமிலையிடம்
திமிலை + (இடம் + இருந்து)திமிலையிடமிருந்து

படங்கள்

திமிலை
திமிலை

மெய் உயிர் இயைவு

த்+இ=தி
ம்+இ=மி
ல்+ஐ=லை

திமிலை என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.