தார்

"தார்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

தார்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Tār/

உடைமையைக் குறிக்கும் ஒரு சொல்
மாலை
இனாந்தார்

A termination indicating owner

தமிழ் களஞ்சியம்

  • திருக்குறள் » அறத்துப்பால் » பாயிரவியல் » நீத்தார் பெருமை
  • புரட்சிக் கவிதைகள் » புதிய உலகம் » கடவுள் மறைந்தார்!
  • தார் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.