தாரை

"தாரை" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

தாரை

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Tārai/

(பெயர்ச்சொல்) தாரை எனப்படுவது 12 அடி வரையான நீளத்தைக் கொண்ட ஒரு பழந்தமிழ் ஊதுகருவி. பல்வேறு சடங்குகளில் இக் கருவி பயன்படுகிறது. இக் கருவி சீரான
இடை நிற்காத இசை தருவது

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

தாரை + ஐதாரையை
தாரை + ஆல்தாரையால்
தாரை + ஓடுதாரையோடு
தாரை + உடன்தாரையுடன்
தாரை + குதாரைக்கு
தாரை + இல்தாரையில்
தாரை + இருந்துதாரையிலிருந்து
தாரை + அதுதாரையது
தாரை + உடையதாரையுடைய
தாரை + இடம்தாரையிடம்
தாரை + (இடம் + இருந்து)தாரையிடமிருந்து

தாரை என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.