தாதை

"தாதை" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

தாதை

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Tātai/

(பெயர்ச்சொல்) தந்தை
பாட்டன்
படைக்கும் கடவுள் = பிரமன்;

தொடர்புள்ளவை

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

தாதை + ஐதாதையை
தாதை + ஆல்தாதையால்
தாதை + ஓடுதாதையோடு
தாதை + உடன்தாதையுடன்
தாதை + குதாதைக்கு
தாதை + இல்தாதையில்
தாதை + இருந்துதாதையிலிருந்து
தாதை + அதுதாதையது
தாதை + உடையதாதையுடைய
தாதை + இடம்தாதையிடம்
தாதை + (இடம் + இருந்து)தாதையிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

த்+ஆ=தா
த்+ஐ=தை

தாதை என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.