தாசி

"தாசி" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

தாசி

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Tāci/

(பெயர்ச்சொல்) விபச்சாரி

தொடர்புள்ளவை

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

தாசி + ஐதாசியை
தாசி + ஆல்தாசியால்
தாசி + ஓடுதாசியோடு
தாசி + உடன்தாசியுடன்
தாசி + குதாசிக்கு
தாசி + இல்தாசியில்
தாசி + இருந்துதாசியிலிருந்து
தாசி + அதுதாசியது
தாசி + உடையதாசியுடைய
தாசி + இடம்தாசியிடம்
தாசி + (இடம் + இருந்து)தாசியிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

த்+ஆ=தா
ச்+இ=சி

தாசி என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.