தவில்

"தவில்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

தவில்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Tavil/

(பெயர்ச்சொல்) நாதசுரத்துக்குத் துணையாக வாசிக்கும் தென்னிந்திய தாள வாத்தியம்
ஒரு புறம் குச்சி கொண்டும், மறுபுறம் விரல்கள் கொண்டும் வாசிக்கப்படும்

(பெயர்ச்சொல்) a kind of two-headed drum
played with a stick on one end and fingers on the other.

தொடர்புள்ளவை

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

தவில் + ஐதவிலை
தவில் + ஆல்தவிலால்
தவில் + ஓடுதவிலோடு
தவில் + உடன்தவிலுடன்
தவில் + குதவிலுக்கு
தவில் + இல்தவிலில்
தவில் + இருந்துதவிலிலிருந்து
தவில் + அதுதவிலது
தவில் + உடையதவிலுடைய
தவில் + இடம்தவிலிடம்
தவில் + (இடம் + இருந்து)தவிலிடமிருந்து

படங்கள்

தவில்
தவில்

மெய் உயிர் இயைவு

த்+அ=
வ்+இ=வி
ல்=ல்

தவில் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.