தவிர

"தவிர" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

தவிர

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Tavira/

நீங்க. அது ஒன்றுதவிர எல்லாம் உண்டு.- Conj. ஒழிய. நீ வந்தால்தவிர நடவாது.

Except
Unless

மெய் உயிர் இயைவு

த்+அ=
வ்+இ=வி
ர்+அ=

தவிர என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.