தலைத்தாள்

"தலைத்தாள்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

தலைத்தாள்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Talaittāḷ/

[அடிமுன்பு] பெரியவ-ன-ள். சாவக மாளுந் தலைத்தாள் வேந்தன் (மணி, 14, 103)
முன்னிலையில் (திவா) மனவி தலைத்தான் (தொல்.பொ.165)
முன்னிலையில். (திவா.) மனைவி தலைத்தாள் (தொல். பொ. 165)

front of the foot. Great personage
Before, in the presence of

மெய் உயிர் இயைவு

த்+அ=
ல்+ஐ=லை
த்=த்
த்+ஆ=தா
ள்=ள்

தலைத்தாள் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.