தம்

"தம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

தம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Tam/

பெரும்பான்மை படர்க்கைப்பன்மையுடன் சேர்ந்துவரும் சாரியை. தம்மிடை வரூஉம் படர்க்கை மேன (தொல்.எழுத்.191).

Flexional increment generally used along with nouns of third person (pl.)

தமிழ் களஞ்சியம்

 • ஐந்திணை ஐம்பது » மருதம்
 • தண்டியலங்காரம் » பொதுவணியியல் » காந்தம்
 • இலக்கணம் » சொல் » பதம்
 • இலக்கணம் » சொல் » பதம் » பகுபதம்
 • இலக்கணம் » சொல் » பதம் » பகாப்பதம்
 • குண்டலகேசி » குண்டலகேசி பாடிய பாடல்கள் » அறுசீர் ஆசிரிய விருத்தம்
 • பாரதிதாசன் » புரட்சிக்கவி » எண்சீர் விருத்தம்-1
 • பாரதிதாசன் » புரட்சிக்கவி » எண்சீர் விருத்தம்-2
 • பாரதிதாசன் » புரட்சிக்கவி » எண்சீர் விருத்தம்-3
 • பாரதிதாசன் » புரட்சிக்கவி » எண்சீர் விருத்தம்-4
 • தம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.