தமுக்கு

"தமுக்கு" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

தமுக்கு

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Tamukku/

(பெயர்ச்சொல்) தமுக்கு என்பது தகவல் தெரிவிக்க உதவும் ஒரு இசைக் கருவியாகும். இந்த இசைக்கருவி தமிழ்நாட்டில் அரசாங்கம்
நீதிமன்றம்
கோயில்கள் போன்றவற்றின் அறிவிப்புகளை வெளியிடும் முன்பு அடிக்கும் ஒரு இசைக்கருவியாக இன்றும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

தமுக்கு + ஐதமுக்கை
தமுக்கு + ஆல்தமுக்கால்
தமுக்கு + ஓடுதமுக்கோடு
தமுக்கு + உடன்தமுக்குடன்
தமுக்கு + குதமுக்குக்கு
தமுக்கு + இல்தமுக்கில்
தமுக்கு + இருந்துதமுக்கிலிருந்து
தமுக்கு + அதுதமுக்கது
தமுக்கு + உடையதமுக்குடைய
தமுக்கு + இடம்தமுக்கிடம்
தமுக்கு + (இடம் + இருந்து)தமுக்கிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

த்+அ=
ம்+உ=மு
க்=க்
க்+உ=கு

தமுக்கு என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.