தமிழகம்

"தமிழகம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

தமிழகம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Tamiḻakam/

(பெயர்ச்சொல்) தமிழ்நாடு
இந்தியாவின் தெற்குப் பகுதியில் அமைந்துள்ள ஒரு மாநிலம்.

(பெயர்ச்சொல்) Tamil nadu

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

தமிழகம் + ஐதமிழகத்தை
தமிழகம் + ஆல்தமிழகத்தால்
தமிழகம் + ஓடுதமிழகத்தோடு
தமிழகம் + உடன்தமிழகத்துடன்
தமிழகம் + குதமிழகத்துக்கு
தமிழகம் + இல்தமிழகத்தில்
தமிழகம் + இருந்துதமிழகத்திலிருந்து
தமிழகம் + அதுதமிழகத்தது
தமிழகம் + உடையதமிழகத்துடைய
தமிழகம் + இடம்தமிழகத்திடம்
தமிழகம் + (இடம் + இருந்து)தமிழகத்திடமிருந்து

படங்கள்

சங்க காலத் தமிழகம்
சங்க காலத் தமிழகம்

மெய் உயிர் இயைவு

த்+அ=
ம்+இ=மி
ழ்+அ=
க்+அ=
ம்=ம்

தமிழகம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.