ஞாலம்

"ஞாலம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஞாலம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /ñālam/

(பெயர்ச்சொல்) உலகம்
புவி
[ஞாலம் கருதினும் கைகூடும் காலம் கருதி இடத்தாற்செயின்,
-வள்ளுவர்]
(இணைத்தவர் : Raju Rajendran)

ஞாலம்

மொழிபெயர்ப்பு World

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

ஞாலம் + ஐஞாலத்தை
ஞாலம் + ஆல்ஞாலத்தால்
ஞாலம் + ஓடுஞாலத்தோடு
ஞாலம் + உடன்ஞாலத்துடன்
ஞாலம் + குஞாலத்துக்கு
ஞாலம் + இல்ஞாலத்தில்
ஞாலம் + இருந்துஞாலத்திலிருந்து
ஞாலம் + அதுஞாலத்தது
ஞாலம் + உடையஞாலத்துடைய
ஞாலம் + இடம்ஞாலத்திடம்
ஞாலம் + (இடம் + இருந்து)ஞாலத்திடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

ஞ்+ஆ=ஞா
ல்+அ=
ம்=ம்

ஞாலம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.