ஞாபகம்

"ஞாபகம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

இச்சொல் பிறமொழியிலிருந்து வந்து பயன்பாட்டில் உள்ளது. இதை பயன்படுத்துவதை தவிர்த்து. இதற்கு இணையான தமிழ்ச்சொல் கீழே உள்ளது. அதை பயன்படுத்துங்கள்.

ஞாபகம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /ñāpakam/

(பெயர்ச்சொல்) நினைவு

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

ஞாபகம் + ஐஞாபகத்தை
ஞாபகம் + ஆல்ஞாபகத்தால்
ஞாபகம் + ஓடுஞாபகத்தோடு
ஞாபகம் + உடன்ஞாபகத்துடன்
ஞாபகம் + குஞாபகத்துக்கு
ஞாபகம் + இல்ஞாபகத்தில்
ஞாபகம் + இருந்துஞாபகத்திலிருந்து
ஞாபகம் + அதுஞாபகத்தது
ஞாபகம் + உடையஞாபகத்துடைய
ஞாபகம் + இடம்ஞாபகத்திடம்
ஞாபகம் + (இடம் + இருந்து)ஞாபகத்திடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

ஞ்+ஆ=ஞா
ப்+அ=
க்+அ=
ம்=ம்

ஞாபகம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.