ஞான வேள்வி

"ஞான வேள்வி" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஞான வேள்வி

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /ñāṉa vēḷvi/

(தொகைச் சொல்) ஓதுதல்
ஓதுவித்தல்
கேட்டல்
கேட்பித்தல்
சிந்தித்தல்

ஞான வேள்வி என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.