ஞான வகை

"ஞான வகை" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஞான வகை

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /ñāṉa vakai/

(தொகைச் சொல்) கேட்டல்
சிந்தித்தல்
தெளிதல்
நிட்டை கூடுதல்

ஞான வகை என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.