ஞான போதனை

"ஞான போதனை" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஞான போதனை

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /ñāṉa pōtaṉai/

(தொகைச் சொல்) சமய தீட்சை
விசேட தீட்சை
நிர்வாண தீட்சை

ஞான போதனை என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.