ஞானி

"ஞானி" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஞானி

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /ñāṉi/

(பெயர்ச்சொல்) அருகன்

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

ஞானி + ஐஞானியை
ஞானி + ஆல்ஞானியால்
ஞானி + ஓடுஞானியோடு
ஞானி + உடன்ஞானியுடன்
ஞானி + குஞானிக்கு
ஞானி + இல்ஞானியில்
ஞானி + இருந்துஞானியிலிருந்து
ஞானி + அதுஞானியது
ஞானி + உடையஞானியுடைய
ஞானி + இடம்ஞானியிடம்
ஞானி + (இடம் + இருந்து)ஞானியிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

ஞ்+ஆ=ஞா
ன்+இ=னி

ஞானி என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.