ஞானானந்தன்

"ஞானானந்தன்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஞானானந்தன்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /ñāṉāṉantaṉ/

(பெயர்ச்சொல்) கடவுள்

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

ஞானானந்தன் + ஐஞானானந்தனை
ஞானானந்தன் + ஆல்ஞானானந்தனால்
ஞானானந்தன் + ஓடுஞானானந்தனோடு
ஞானானந்தன் + உடன்ஞானானந்தனுடன்
ஞானானந்தன் + குஞானானந்தனுக்கு
ஞானானந்தன் + இல்ஞானானந்தனில்
ஞானானந்தன் + இருந்துஞானானந்தனிலிருந்து
ஞானானந்தன் + அதுஞானானந்தனது
ஞானானந்தன் + உடையஞானானந்தனுடைய
ஞானானந்தன் + இடம்ஞானானந்தனிடம்
ஞானானந்தன் + (இடம் + இருந்து)ஞானானந்தனிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

ஞ்+ஆ=ஞா
ன்+ஆ=னா
ன்+அ=
ந்=ந்
த்+அ=
ன்=ன்

ஞானானந்தன் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.