ஞானம்

"ஞானம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

இச்சொல் பிறமொழியிலிருந்து வந்து பயன்பாட்டில் உள்ளது. இதை பயன்படுத்துவதை தவிர்த்து. இதற்கு இணையான தமிழ்ச்சொல் கீழே உள்ளது. அதை பயன்படுத்துங்கள்.

ஞானம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /ñāṉam/

(பெயர்ச்சொல்) அறிவு

(பெயர்ச்சொல்) wisdom
spiritual knowledge

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

ஞானம் + ஐஞானத்தை
ஞானம் + ஆல்ஞானத்தால்
ஞானம் + ஓடுஞானத்தோடு
ஞானம் + உடன்ஞானத்துடன்
ஞானம் + குஞானத்துக்கு
ஞானம் + இல்ஞானத்தில்
ஞானம் + இருந்துஞானத்திலிருந்து
ஞானம் + அதுஞானத்தது
ஞானம் + உடையஞானத்துடைய
ஞானம் + இடம்ஞானத்திடம்
ஞானம் + (இடம் + இருந்து)ஞானத்திடமிருந்து

ஞானம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.