ஞானபரன்

"ஞானபரன்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஞானபரன்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /ñāṉaparaṉ/

(பெயர்ச்சொல்) கடவுள்
ஞானகுரு

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

ஞானபரன் + ஐஞானபரனை
ஞானபரன் + ஆல்ஞானபரனால்
ஞானபரன் + ஓடுஞானபரனோடு
ஞானபரன் + உடன்ஞானபரனுடன்
ஞானபரன் + குஞானபரனுக்கு
ஞானபரன் + இல்ஞானபரனில்
ஞானபரன் + இருந்துஞானபரனிலிருந்து
ஞானபரன் + அதுஞானபரனது
ஞானபரன் + உடையஞானபரனுடைய
ஞானபரன் + இடம்ஞானபரனிடம்
ஞானபரன் + (இடம் + இருந்து)ஞானபரனிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

ஞ்+ஆ=ஞா
ன்+அ=
ப்+அ=
ர்+அ=
ன்=ன்

ஞானபரன் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.