ஞானன்

"ஞானன்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஞானன்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /ñāṉaṉ/

(பெயர்ச்சொல்) கடவுள்
நான்முகன்

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

ஞானன் + ஐஞானனை
ஞானன் + ஆல்ஞானனால்
ஞானன் + ஓடுஞானனோடு
ஞானன் + உடன்ஞானனுடன்
ஞானன் + குஞானனுக்கு
ஞானன் + இல்ஞானனில்
ஞானன் + இருந்துஞானனிலிருந்து
ஞானன் + அதுஞானனது
ஞானன் + உடையஞானனுடைய
ஞானன் + இடம்ஞானனிடம்
ஞானன் + (இடம் + இருந்து)ஞானனிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

ஞ்+ஆ=ஞா
ன்+அ=
ன்=ன்

ஞானன் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.