ஞமலி

"ஞமலி" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஞமலி

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /ñamali/

(பெயர்ச்சொல்) நாய், கள், மயில்
['ஞமலி போல் வாழேல்' ஆத்தி சூடி.]
[ஞமலி நாய் மயில் கள்ளென்ப” நிகண்டு]
(இணைத்தவர் : Raju Rajendran)

ஞமலி

மொழிபெயர்ப்பு Dog

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

ஞமலி + ஐஞமலியை
ஞமலி + ஆல்ஞமலியால்
ஞமலி + ஓடுஞமலியோடு
ஞமலி + உடன்ஞமலியுடன்
ஞமலி + குஞமலிக்கு
ஞமலி + இல்ஞமலியில்
ஞமலி + இருந்துஞமலியிலிருந்து
ஞமலி + அதுஞமலியது
ஞமலி + உடையஞமலியுடைய
ஞமலி + இடம்ஞமலியிடம்
ஞமலி + (இடம் + இருந்து)ஞமலியிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

ஞ்+அ=
ம்+அ=
ல்+இ=லி

ஞமலி என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.