சோளம்

"சோளம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

சோளம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Cōḷam/

(பெயர்ச்சொல்) Millet

சோளம்

மொழிபெயர்ப்பு Corn

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

சோளம் + ஐசோளத்தை
சோளம் + ஆல்சோளத்தால்
சோளம் + ஓடுசோளத்தோடு
சோளம் + உடன்சோளத்துடன்
சோளம் + குசோளத்துக்கு
சோளம் + இல்சோளத்தில்
சோளம் + இருந்துசோளத்திலிருந்து
சோளம் + அதுசோளத்தது
சோளம் + உடையசோளத்துடைய
சோளம் + இடம்சோளத்திடம்
சோளம் + (இடம் + இருந்து)சோளத்திடமிருந்து

படங்கள்

சோளன் தோட்டம்
சோளன் தோட்டம்

மெய் உயிர் இயைவு

ச்+ஓ=சோ
ள்+அ=
ம்=ம்

சோளம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.