சொல்லியல்

"சொல்லியல்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

சொல்லியல்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Colliyal/

(பெயர்ச்சொல்) சொற்பிறப்பியல் - சொற்களின் வேர்களையும், அவற்றின் உருவாக்க முறைகளையும் ஆய்ந்தறியும் மொழியியல் பிரிவு
சொற்தோற்றம்
சொல்லிலக்கணம்

சொல்லியல்

மொழிபெயர்ப்பு etymology

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

சொல்லியல் + ஐசொல்லியலை
சொல்லியல் + ஆல்சொல்லியலால்
சொல்லியல் + ஓடுசொல்லியலோடு
சொல்லியல் + உடன்சொல்லியலுடன்
சொல்லியல் + குசொல்லியலுக்கு
சொல்லியல் + இல்சொல்லியலில்
சொல்லியல் + இருந்துசொல்லியலிலிருந்து
சொல்லியல் + அதுசொல்லியலது
சொல்லியல் + உடையசொல்லியலுடைய
சொல்லியல் + இடம்சொல்லியலிடம்
சொல்லியல் + (இடம் + இருந்து)சொல்லியலிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

ச்+ஒ=சொ
ல்=ல்
ல்+இ=லி
ய்+அ=
ல்=ல்

சொல்லியல் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.