சொண்டு

"சொண்டு" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

சொண்டு

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Coṇṭu/

(பெயர்ச்சொல்) பறவை மூக்கு
உதடு
தடித்த உதடு
கனத்த பாத்திர விளிம்பு
சொட்டை, தலை வழுக்கை
குற்றம்
அற்பன், சொண்டறை

(பெயர்ச்சொல்) beak, bill
lip
blubber lip
thick brim of a pot or vessel
baldness of head
imputation; fault
mean person

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

சொண்டு + ஐசொண்டை
சொண்டு + ஆல்சொண்டால்
சொண்டு + ஓடுசொண்டோடு
சொண்டு + உடன்சொண்டுடன்
சொண்டு + குசொண்டுக்கு
சொண்டு + இல்சொண்டில்
சொண்டு + இருந்துசொண்டிலிருந்து
சொண்டு + அதுசொண்டது
சொண்டு + உடையசொண்டுடைய
சொண்டு + இடம்சொண்டிடம்
சொண்டு + (இடம் + இருந்து)சொண்டிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

ச்+ஒ=சொ
ண்=ண்
ட்+உ=டு

சொண்டு என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.