சேர்வை

"சேர்வை" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

சேர்வை

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Cērvai/

(பெயர்ச்சொல்) பொருட்களின் கலவை

(பெயர்ச்சொல்) Compound

தொடர்புள்ளவை

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

சேர்வை + ஐசேர்வையை
சேர்வை + ஆல்சேர்வையால்
சேர்வை + ஓடுசேர்வையோடு
சேர்வை + உடன்சேர்வையுடன்
சேர்வை + குசேர்வைக்கு
சேர்வை + இல்சேர்வையில்
சேர்வை + இருந்துசேர்வையிலிருந்து
சேர்வை + அதுசேர்வையது
சேர்வை + உடையசேர்வையுடைய
சேர்வை + இடம்சேர்வையிடம்
சேர்வை + (இடம் + இருந்து)சேர்வையிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

ச்+ஏ=சே
ர்=ர்
வ்+ஐ=வை

சேர்வை என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.