சீவு

"சீவு" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

சீவு

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Cīvu/

(தொகைச் சொல்) முடி சீவு; தலை வாரு
செதுக்கு
மரம் முதலியன இழை
பாக்கு முதலியன சீவு

(தொகைச் சொல்) comb or brush the hair
shave, pare off , scrape off, whittle, clip off, carve
smooth, or polish by planing, paring
slice off

மெய் உயிர் இயைவு

ச்+ஈ=சீ
வ்+உ=வு

சீவு என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.