சிறகு

"சிறகு" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

சிறகு

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Ciṟaku/

(பெயர்ச்சொல்) wing

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

சிறகு + ஐசிறகை
சிறகு + ஆல்சிறகால்
சிறகு + ஓடுசிறகோடு
சிறகு + உடன்சிறகுடன்
சிறகு + குசிறகுக்கு
சிறகு + இல்சிறகில்
சிறகு + இருந்துசிறகிலிருந்து
சிறகு + அதுசிறகது
சிறகு + உடையசிறகுடைய
சிறகு + இடம்சிறகிடம்
சிறகு + (இடம் + இருந்து)சிறகிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

ச்+இ=சி
ற்+அ=
க்+உ=கு

சிறகு என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.