சிந்தாமணி நிகண்டு

"சிந்தாமணி நிகண்டு" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

சிந்தாமணி நிகண்டு

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Cintāmaṇi nikaṇṭu/

(பெயர்ச்சொல்) சிந்தாமணி நிகண்டு என்னும் சொற்களுக்குப் பொருள் கூறும் நிகண்டு நூல் 1876 இல் யாழ்ப்பாணம்
வல்வெட்டித்துறையில் வாழ்ந்த ச.வைத்தியலிங்கம்பிள்ளை என்பவரால் இயற்றப்பட்டது

(பெயர்ச்சொல்) One of the ancient poetic dictionary of Tamil language.

தொடர்புள்ளவை

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

சிந்தாமணி நிகண்டு + ஐசிந்தாமணி நிகண்டை
சிந்தாமணி நிகண்டு + ஆல்சிந்தாமணி நிகண்டால்
சிந்தாமணி நிகண்டு + ஓடுசிந்தாமணி நிகண்டோடு
சிந்தாமணி நிகண்டு + உடன்சிந்தாமணி நிகண்டுடன்
சிந்தாமணி நிகண்டு + குசிந்தாமணி நிகண்டுக்கு
சிந்தாமணி நிகண்டு + இல்சிந்தாமணி நிகண்டில்
சிந்தாமணி நிகண்டு + இருந்துசிந்தாமணி நிகண்டிலிருந்து
சிந்தாமணி நிகண்டு + அதுசிந்தாமணி நிகண்டது
சிந்தாமணி நிகண்டு + உடையசிந்தாமணி நிகண்டுடைய
சிந்தாமணி நிகண்டு + இடம்சிந்தாமணி நிகண்டிடம்
சிந்தாமணி நிகண்டு + (இடம் + இருந்து)சிந்தாமணி நிகண்டிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

ச்+இ=சி
ந்=ந்
த்+ஆ=தா
ம்+அ=
ண்+இ=ணி
=
ந்+இ=நி
க்+அ=
ண்=ண்
ட்+உ=டு

சிந்தாமணி நிகண்டு என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.