சாண்

"சாண்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

சாண்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Cāṇ/

(பெயர்ச்சொல்) ஒன்பது விரற்கடையுள்ள அளவு

(பெயர்ச்சொல்) Span

தமிழ் களஞ்சியம்

 • சாண்டில்யன்
 • சாண்டில்யன்
 • வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

  சாண் + ஐசாணை
  சாண் + ஆல்சாணால்
  சாண் + ஓடுசாணோடு
  சாண் + உடன்சாணுடன்
  சாண் + குசாணுக்கு
  சாண் + இல்சாணில்
  சாண் + இருந்துசாணிலிருந்து
  சாண் + அதுசாணது
  சாண் + உடையசாணுடைய
  சாண் + இடம்சாணிடம்
  சாண் + (இடம் + இருந்து)சாணிடமிருந்து

  மெய் உயிர் இயைவு

  ச்+ஆ=சா
  ண்=ண்

  சாண் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.