சங்ககாலம்

"சங்ககாலம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

சங்ககாலம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Caṅkakālam/

(பெயர்ச்சொல்) பல தமிழ் இலக்கியங்கள் தோன்றிய காலம்

(பெயர்ச்சொல்) a period of time in history when Tamil literature flourished

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

சங்ககாலம் + ஐசங்ககாலத்தை
சங்ககாலம் + ஆல்சங்ககாலத்தால்
சங்ககாலம் + ஓடுசங்ககாலத்தோடு
சங்ககாலம் + உடன்சங்ககாலத்துடன்
சங்ககாலம் + குசங்ககாலத்துக்கு
சங்ககாலம் + இல்சங்ககாலத்தில்
சங்ககாலம் + இருந்துசங்ககாலத்திலிருந்து
சங்ககாலம் + அதுசங்ககாலத்தது
சங்ககாலம் + உடையசங்ககாலத்துடைய
சங்ககாலம் + இடம்சங்ககாலத்திடம்
சங்ககாலம் + (இடம் + இருந்து)சங்ககாலத்திடமிருந்து

படங்கள்

சங்க காலத் தமிழகம்
சங்க காலத் தமிழகம்

மெய் உயிர் இயைவு

ச்+அ=
ங்=ங்
க்+அ=
க்+ஆ=கா
ல்+அ=
ம்=ம்

சங்ககாலம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.