கொக்கறை

"கொக்கறை" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

கொக்கறை

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Kokkaṟai/

(பெயர்ச்சொல்) கொக்கறை என அறியப்படும் நெருக்கமான இரு இசைக்கருவிகள் உள்ளன. ஒன்று மாட்டின் கொம்பால் செய்யப்படுவது. மற்றையது இரும்புக் குழல். முதலாவது கோயிலிலும்
இரண்டாவது சாற்றுப்பாடலின் போதும் பயன்படுத்தப்பட்டது

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

கொக்கறை + ஐகொக்கறையை
கொக்கறை + ஆல்கொக்கறையால்
கொக்கறை + ஓடுகொக்கறையோடு
கொக்கறை + உடன்கொக்கறையுடன்
கொக்கறை + குகொக்கறைக்கு
கொக்கறை + இல்கொக்கறையில்
கொக்கறை + இருந்துகொக்கறையிலிருந்து
கொக்கறை + அதுகொக்கறையது
கொக்கறை + உடையகொக்கறையுடைய
கொக்கறை + இடம்கொக்கறையிடம்
கொக்கறை + (இடம் + இருந்து)கொக்கறையிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

க்+ஒ=கொ
க்=க்
க்+அ=
ற்+ஐ=றை

கொக்கறை என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.