கெட்டப்பொல்லு

"கெட்டப்பொல்லு" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

கெட்டப்பொல்லு

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Keṭṭappollu/

(பெயர்ச்சொல்) கெட்ட + பொல்லு இது சிறிய பொறியாகும் இதை பயன்படுத்தி சிறு பறவை
மிருகங்களை வேட்டையாடுவார்கள்.

(பெயர்ச்சொல்) A slingshot
hand catapult

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

கெட்டப்பொல்லு + ஐகெட்டப்பொல்லை
கெட்டப்பொல்லு + ஆல்கெட்டப்பொல்லால்
கெட்டப்பொல்லு + ஓடுகெட்டப்பொல்லோடு
கெட்டப்பொல்லு + உடன்கெட்டப்பொல்லுடன்
கெட்டப்பொல்லு + குகெட்டப்பொல்லுக்கு
கெட்டப்பொல்லு + இல்கெட்டப்பொல்லில்
கெட்டப்பொல்லு + இருந்துகெட்டப்பொல்லிலிருந்து
கெட்டப்பொல்லு + அதுகெட்டப்பொல்லது
கெட்டப்பொல்லு + உடையகெட்டப்பொல்லுடைய
கெட்டப்பொல்லு + இடம்கெட்டப்பொல்லிடம்
கெட்டப்பொல்லு + (இடம் + இருந்து)கெட்டப்பொல்லிடமிருந்து

படங்கள்

கெட்டப் பொல்லு
கெட்டப் பொல்லு

மெய் உயிர் இயைவு

க்+எ=கெ
ட்=ட்
ட்+அ=
ப்=ப்
ப்+ஒ=பொ
ல்=ல்
ல்+உ=லு

கெட்டப்பொல்லு என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.