கூர்வாயிரும்பு

"கூர்வாயிரும்பு" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

கூர்வாயிரும்பு

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Kūrvāyirumpu/

(பெயர்ச்சொல்) அரிவாண்மணை

(பெயர்ச்சொல்) Knife blade fastened to a piece of wood for cutting vegetables

தொடர்புள்ளவை

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

கூர்வாயிரும்பு + ஐகூர்வாயிரும்பை
கூர்வாயிரும்பு + ஆல்கூர்வாயிரும்பால்
கூர்வாயிரும்பு + ஓடுகூர்வாயிரும்போடு
கூர்வாயிரும்பு + உடன்கூர்வாயிரும்புடன்
கூர்வாயிரும்பு + குகூர்வாயிரும்புக்கு
கூர்வாயிரும்பு + இல்கூர்வாயிரும்பில்
கூர்வாயிரும்பு + இருந்துகூர்வாயிரும்பிலிருந்து
கூர்வாயிரும்பு + அதுகூர்வாயிரும்பது
கூர்வாயிரும்பு + உடையகூர்வாயிரும்புடைய
கூர்வாயிரும்பு + இடம்கூர்வாயிரும்பிடம்
கூர்வாயிரும்பு + (இடம் + இருந்து)கூர்வாயிரும்பிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

க்+ஊ=கூ
ர்=ர்
வ்+ஆ=வா
ய்+இ=யி
ர்+உ=ரு
ம்=ம்
ப்+உ=பு

கூர்வாயிரும்பு என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.