கிளிமூக்கெழுத்தாணி

"கிளிமூக்கெழுத்தாணி" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

கிளிமூக்கெழுத்தாணி

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Kiḷimūkkeḻuttāṇi/

(பெயர்ச்சொல்) தலைப்பக்கம் கிளிமூக்குப் போன்ற கத்தியையுடைய எழுத்தாணிவகை.

(பெயர்ச்சொல்) A style with a hooked knife at the top for cutting olas.

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

கிளிமூக்கெழுத்தாணி + ஐகிளிமூக்கெழுத்தாணியை
கிளிமூக்கெழுத்தாணி + ஆல்கிளிமூக்கெழுத்தாணியால்
கிளிமூக்கெழுத்தாணி + ஓடுகிளிமூக்கெழுத்தாணியோடு
கிளிமூக்கெழுத்தாணி + உடன்கிளிமூக்கெழுத்தாணியுடன்
கிளிமூக்கெழுத்தாணி + குகிளிமூக்கெழுத்தாணிக்கு
கிளிமூக்கெழுத்தாணி + இல்கிளிமூக்கெழுத்தாணியில்
கிளிமூக்கெழுத்தாணி + இருந்துகிளிமூக்கெழுத்தாணியிலிருந்து
கிளிமூக்கெழுத்தாணி + அதுகிளிமூக்கெழுத்தாணியது
கிளிமூக்கெழுத்தாணி + உடையகிளிமூக்கெழுத்தாணியுடைய
கிளிமூக்கெழுத்தாணி + இடம்கிளிமூக்கெழுத்தாணியிடம்
கிளிமூக்கெழுத்தாணி + (இடம் + இருந்து)கிளிமூக்கெழுத்தாணியிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

க்+இ=கி
ள்+இ=ளி
ம்+ஊ=மூ
க்=க்
க்+எ=கெ
ழ்+உ=ழு
த்=த்
த்+ஆ=தா
ண்+இ=ணி

கிளிமூக்கெழுத்தாணி என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.