கிருஷிகன்

"கிருஷிகன்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

கிருஷிகன்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Kiruṣikaṉ/

(பெயர்ச்சொல்) உழவுத் தொழில் செய்வோன்
உழுகுடி,குடியானவன்,பயிரிடுவோன்,விவசாயி

(பெயர்ச்சொல்) Cultivator
Farmer

தொடர்புள்ளவை

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

கிருஷிகன் + ஐகிருஷிகனை
கிருஷிகன் + ஆல்கிருஷிகனால்
கிருஷிகன் + ஓடுகிருஷிகனோடு
கிருஷிகன் + உடன்கிருஷிகனுடன்
கிருஷிகன் + குகிருஷிகனுக்கு
கிருஷிகன் + இல்கிருஷிகனில்
கிருஷிகன் + இருந்துகிருஷிகனிலிருந்து
கிருஷிகன் + அதுகிருஷிகனது
கிருஷிகன் + உடையகிருஷிகனுடைய
கிருஷிகன் + இடம்கிருஷிகனிடம்
கிருஷிகன் + (இடம் + இருந்து)கிருஷிகனிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

க்+இ=கி
ர்+உ=ரு
ஷ்+இ=ஷி
க்+அ=
ன்=ன்

கிருஷிகன் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.