கல்லலகு

"கல்லலகு" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

கல்லலகு

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Kallalaku/

(பெயர்ச்சொல்) ஒரு வகை இசைக்கருவி

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

கல்லலகு + ஐகல்லலகை
கல்லலகு + ஆல்கல்லலகால்
கல்லலகு + ஓடுகல்லலகோடு
கல்லலகு + உடன்கல்லலகுடன்
கல்லலகு + குகல்லலகுக்கு
கல்லலகு + இல்கல்லலகில்
கல்லலகு + இருந்துகல்லலகிலிருந்து
கல்லலகு + அதுகல்லலகது
கல்லலகு + உடையகல்லலகுடைய
கல்லலகு + இடம்கல்லலகிடம்
கல்லலகு + (இடம் + இருந்து)கல்லலகிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

க்+அ=
ல்=ல்
ல்+அ=
ல்+அ=
க்+உ=கு

கல்லலகு என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.