கற்பூரவல்லி

"கற்பூரவல்லி" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

கற்பூரவல்லி

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Kaṟpūravalli/

(பெயர்ச்சொல்) கற்பூரவள்ளி / கற்பூரவல்லி
மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்த மூலிகைச் செடியாகும்.
கற்பூரவள்ளி ஒரு கிருமி நாசினியாகும். இதனால்தான் நம் முன்னோர்கள் வீட்டின் முன்புறம் துளசியுடன் கற்பூர வள்ளியும் நட்டு வளர்த்தனர்.

(பெயர்ச்சொல்) coleus aromaticos

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

கற்பூரவல்லி + ஐகற்பூரவல்லியை
கற்பூரவல்லி + ஆல்கற்பூரவல்லியால்
கற்பூரவல்லி + ஓடுகற்பூரவல்லியோடு
கற்பூரவல்லி + உடன்கற்பூரவல்லியுடன்
கற்பூரவல்லி + குகற்பூரவல்லிக்கு
கற்பூரவல்லி + இல்கற்பூரவல்லியில்
கற்பூரவல்லி + இருந்துகற்பூரவல்லியிலிருந்து
கற்பூரவல்லி + அதுகற்பூரவல்லியது
கற்பூரவல்லி + உடையகற்பூரவல்லியுடைய
கற்பூரவல்லி + இடம்கற்பூரவல்லியிடம்
கற்பூரவல்லி + (இடம் + இருந்து)கற்பூரவல்லியிடமிருந்து

படங்கள்

ஒரு மருத்துவ மூலிகைச் செடியாகும்
ஒரு மருத்துவ மூலிகைச் செடியாகும்

மெய் உயிர் இயைவு

க்+அ=
ற்=ற்
ப்+ஊ=பூ
ர்+அ=
வ்+அ=
ல்=ல்
ல்+இ=லி

கற்பூரவல்லி என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.