கருநந்து

"கருநந்து" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

கருநந்து

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Karunantu/

நத்தை.

மெய் உயிர் இயைவு

க்+அ=
ர்+உ=ரு
ந்+அ=
ந்=ந்
த்+உ=து

கருநந்து என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.