கம்பளிப்பூச்சி

"கம்பளிப்பூச்சி" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

கம்பளிப்பூச்சி

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Kampaḷippūcci/

(பெயர்ச்சொல்) உடலில் மயிருள்ள ஒரு வகைப் புழு; கம்பளிப்புழு

(பெயர்ச்சொல்) Caterpillar

தொடர்புள்ளவை

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

கம்பளிப்பூச்சி + ஐகம்பளிப்பூச்சியை
கம்பளிப்பூச்சி + ஆல்கம்பளிப்பூச்சியால்
கம்பளிப்பூச்சி + ஓடுகம்பளிப்பூச்சியோடு
கம்பளிப்பூச்சி + உடன்கம்பளிப்பூச்சியுடன்
கம்பளிப்பூச்சி + குகம்பளிப்பூச்சிக்கு
கம்பளிப்பூச்சி + இல்கம்பளிப்பூச்சியில்
கம்பளிப்பூச்சி + இருந்துகம்பளிப்பூச்சியிலிருந்து
கம்பளிப்பூச்சி + அதுகம்பளிப்பூச்சியது
கம்பளிப்பூச்சி + உடையகம்பளிப்பூச்சியுடைய
கம்பளிப்பூச்சி + இடம்கம்பளிப்பூச்சியிடம்
கம்பளிப்பூச்சி + (இடம் + இருந்து)கம்பளிப்பூச்சியிடமிருந்து

படங்கள்

கம்பளிப்புழு
கம்பளிப்புழு

மெய் உயிர் இயைவு

க்+அ=
ம்=ம்
ப்+அ=
ள்+இ=ளி
ப்=ப்
ப்+ஊ=பூ
ச்=ச்
ச்+இ=சி

கம்பளிப்பூச்சி என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.